ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг у сфері інформатизації

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ («ДОГОВІР»). КОРИСТУЮЧИСЬ ПОСЛУГАМИ MULTISEARCH, ВИ ТИМ САМИМ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ДОТРИМУВАТИСЬ ЦЬОГО ДОГОВОРУ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З ЦИМ ДОГОВОРОМ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЬ ПОСЛУГАМИ MULTISEARCH.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении услуг в сфере информатизации

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТОТ ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР («ДОГОВОР»). ПОЛЬЗУЯСЬ УСЛУГАМИ MULTISEARCH, ВЫ ТЕМ САМЫМ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ЭТОТ ДОГОВОР. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ЭТИМ ПУБЛИЧНЫМ ДОГОВОРОМ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ MULTISEARCH.

Фізична особа-підприємець Суботіна Марина Геннадіївна, яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, номер запису 2009100000000001174 від 09.02.2021 (далі – «Виконавець»), керуючись, зокрема, статтями 6, 627, 641, 644, 1108-1110 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній особі, фізичній особі-підприємцю або юридичній особі (далі «Замовник»), укласти Договір публічної оферти про надання послуг у сфері інформатизації (далі по тексту - «Договір) шляхом здійснення оплати за надання послуг як згоди (акцепту) із запропонованими умовами в цьому Договорі.Физическое лицо-предприниматель Суботина Марина Геннадиевна, которая действует на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Украины, номер записи 2009100000000001174 от 09.02.2021 (далее – «Исполнитель»), руководствуясь статьями 6, 627, 641, 644, 1108-1110 Гражданского кодекса Украины, предлагает любому физическому лицу, физическому лицу-предпринимателю или юридическому лицу (далее - «Заказчик»), заключить Публичный Договор о предоставлении услуг в сфере информатизации (далее по тексту - «Договор») путем осуществления оплаты за предоставление услуг как согласия (акцепта) с предложенными условиями в этом Договоре.

1. Предмет Договору

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договору є надання послуг Виконавцем по поліпшенню можливостей пошуку (розумний пошук) на сайті Замовника з використанням програмного продукту Виконавця (онлайн-сервісу) Multisearch.io «Розумний пошук для сайту» (далі - Програма). Замовник не отримує копію Програми, право доступу або використання. «Розумний пошук для сайту» повністю функціонує на сервері Виконавця без задіяння комп'ютерної техніки Замовника. Послуги надаються Виконавцем через мережу Інтернет.1.1 Предметом Договора является предоставление Исполнителем услуг по улучшению возможностей поиска (умный поиск) на сайте Заказчика с использованием программного продукта Исполнителя (онлайн-сервиса) Multisearch.io «Умный поиск для сайта» (далее - Программа). Заказчик не получает копию Программы, право доступа или использования. «Умный поиск для сайта» полностью функционирует на сервере Исполнителя без задействования компьютерной техники Заказчика. Услуги предоставляются Исполнителем через сеть Интернет.
1.2. З основними послугами, що можуть бути надані Виконавцем, Замовник може ознайомитися на сторінці за посиланням https://multisearch.io/.1.2 С основными услугами, которые могут быть предоставлены Исполнителем, Заказчик может ознакомиться на странице по ссылке https://multisearch.io/.
1.3. Замовник може вибрати на свій розсуд один з тарифних планів:1.3 Заказчик может выбрать по своему усмотрению один из тарифных планов:
1) тарифний план «Start» доступний тільки для сайтів та включає до 10 000 offer id, до 15 000 сеансів на сайті в день, щоденне оновлення, email підтримка, а також 6 складових функціоналу: морфологія, орфографія, латиниця кирилицею, розкладка клавіатури, синоніми вручну, мобільна версія, а також безкоштовне налаштування;1) тарифный план «Start» доступен только для сайтов и включает до 10 000 offer id, до 15 000 сеансов на сайте в день, ежедневное обновление, email поддержка, а также 6 составляющих функционала: морфология, орфография, латиница кириллицей, раскладка клавиатуры, синонимы вручную, мобильная версия, а также бесплатная настройка;
2) тарифний план «Professional», що включає до 100 000 offer id, до 15 000 сеансів на сайті та/або у додатку в день, email підтримку, а також 13 складових функціоналу: морфологія, орфографія, латиниця кирилицею, розкладка клавіатури, синоніми вручну, мобільна версія, еcommerce пакет, історія запитів, багатомовність, простий мова в запитах, синоніми під нішу Замовника, а також безкоштовне налаштування.2) тарифный план «Professional», который включает до 100 000 offer_id, до 15 000 сеансов на сайте и/или в приложении в день, email поддержка, а также 13 составляющих функционала: морфология, орфография, латиница кириллицей, раскладка клавиатуры, синонимы вручную, мобильная версия, еcommerce пакет, история запросов, мультиязычность, простой язык в запросах, синонимы под нишу Заказчика, а также бесплатная настройка.
1.4. Оплата здійснюється Замовником відповідно до вибраного тарифного плану.1.4 Оплата осуществляется Заказчиком в соответствии с выбранным тарифным планом.

2. Програма. Порядок та і терміни надання послуг

2. Программа Исполнителя. Порядок и сроки предоставления услуг

2.1. Надання послуг відбувається з використанням Програми, при цьому право використання і доступу до Програми не надається Замовнику.2.1. Оказание услуг происходит с использованием Программы, при этом право использования и доступа к Программе не предоставляется Заказчику.
2.2. Для надання послуг Замовнику може використовуватися як технологія доступу за API, так і через програмний віджет. Замовник надає доступ до інформації по XML, а Виконавець надає послуги з налаштування пошукового сервісу, в результаті чого Замовник отримує поліпшені можливості пошуку на власному сайті та/або додатку.2.2. Для предоставления услуг Заказчику может использоваться как технология доступа по API, так и через программный виджет. Заказчик предоставляет доступ к информации по XML, а Исполнитель предоставляет услуги по настройке поискового сервиса, в результате чего Заказчик получает улучшенные возможности поиска на собственном сайте и/или приложении.
2.3. Після волевиявлення Замовником бажання отримати послуги шляхом заповнення відповідної онлайн-форми на сайті Виконавця, Виконавець передає Замовнику JS код або API документацію.2.3. После волеизъявления Заказчиком желания получить услуги путем заполнения соответствующей онлайн-формы на сайте Исполнителя, Исполнитель передает Заказчику JS код или API документацию.
2.4. З дати отримання JS коду або API документації Замовнику може бути надано 14 днів пільгового доступу до послуг, протягом якого він може отримувати послуги як це передбачено тарифним планом «Professional» і оцінити всі переваги. При цьому пільговий період надається або не надається Замовнику на розсуд Виконавця і тільки один раз. Пільговий період не надається при повторному придбанні послуг.2.4. С даты получения JS кода или API документации Заказчику может быть предоставлено 14 дней льготного доступа к услугам, в течение которого он может получать услуги как это предусмотрено тарифным планом «Professional» и оценить все преимущества. При этом льготный период предоставляется или не предоставляется Заказчику на усмотрение Исполнителя и только один раз. Льготный период не предоставляется при повторном приобретении услуг.
2.5. Якщо Замовник протягом 14 днів пільгового доступу до послуг не заявить ніяких претензій щодо якості послуг, що надаються, і не відмовиться від їхнього подальшого отримання Замовник зобов'язаний здійснювати оплату за послуги відповідно до обраного тарифного плану.2.5. Если Заказчик в течение 14 дней льготного доступа к услугам не заявит никаких претензий относительно качества предоставляемых услуг и не откажется от их дальнейшего получения Заказчик обязан осуществлять оплату за услуги в соответствии с выбранным тарифным планом.
2.6. Сторони домовилися, що за відсутності порушень умов Договору, термінів оплати, чинності Договору, - надання Замовнику послуги розумного пошуку є постійним. У разі несвоєчасного виконання обов'язку з оплати Виконавець зупиняє надання послуг. Послуги знову починають надаватися протягом трьох днів після повного погашення наявної заборгованості за весь термін прострочення.2.6. Стороны договорились, что при отсутствии нарушений условий Договора, сроков оплаты, действительности Договора, - предоставление Заказчику услуги умного поиска является постоянным. В случае несвоевременного исполнения обязанности по оплате Исполнитель останавливает предоставление услуг. Услуги снова начинают предоставляться в течение трех дней после полного погашения имеющейся задолженности за весь срок просрочки.
2.7. Обов'язок Виконавця по передачі JS коду або API документації для надання послуг або відновлення їх надання вважається виконаним належним чином з моменту їх надання Замовнику і за умови відсутності претензій з боку Замовника.2.7. Обязанность Исполнителя по передаче JS кода или API документации для предоставления услуг или восстановления предоставления услуг считается выполненной надлежащим образом с момента их предоставления Заказчику и при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика.
2.8. Замовник надає доступ до інформації по XML з повним описом товарів для індексації направляє запити Виконавцю, а у відповідь отримує від Виконавця видачу Json, яку Замовник відображає на власному веб-ресурсі та/або додатку.2.8. Заказчик предоставляет доступ к информации по XML с полным описанием товаров для индексации направляет запросы Исполнителю, а в ответ получает от Исполнителя выдачу Json, которую Заказчик отражает на собственном веб-ресурсе и/или приложении.
2.9. Надання послуг зупиняється у разі порушення Замовником положень даного Договору.2.9. Оказание услуг останавливается в случае нарушения Заказчиком положений данного Договора.
2.10. Виконавець має право, на підставі даних про відвідуваність сайту і/або додатку Замовника і кількості offer id в XML, відмовити Замовнику в наданні послуг за обраним ним тарифним планом та запропонувати послуги за тарифним планом, який відповідає таким даним. Виконавець використовує показник середньої денної відвідуваності за останні повні три календарних місяці і кількості offer id в XML.2.10. Исполнитель имеет право, на основании данных о посещаемости сайта и/или приложения Заказчика и количества offer id в XML, отказать Заказчику в предоставлении услуг по выбранному им тарифному плану и предложить услуги по тарифному плану, который соответствует таким данным. Исполнитель использует показатель средней дневной посещаемости за последние полные три календарных месяца и количества offer id в XML.
2.11. Послуги в обсязі, що перевищує тарифний план «Professional» надаються за тарифним планом «Enterprise». Послуги надаються на умовах тарифного плану «Enterprise» тільки після ознайомлення Замовника з умовами цього тарифного плану, а також підписання договору. Послуги на умовах тарифного плану «Enterprise» не надаються на умовах даної Публічної оферти.2.11. Услуги в объеме превышающем тарифный план «Professional» предоставляются по тарифному плану «Enterprise». Услуги предоставляются на условиях тарифного плана «Enterprise» только после ознакомления Заказчика с условиями этого тарифного плана, а также подписания договора. Услуги на условиях тарифного плана «Enterprise» не предоставляются на условиях данной Публичной оферты.
2.12. Виконавець використовує дані про відвідуваність сайту Замовника з інтернет - ресурсів https://www.similarweb.com/ або https://pr-cy.ru/ або через наданий Замовником доступ до Google Analytics, а також дані про відвідуваність додатку з доступних джерел. Дані DAU для додатку надаються Замовником за допомогою надання доступу до аналітики додатка.2.12. Исполнитель использует данные о посещаемости сайта Заказчика с интернет - ресурсов https://www.similarweb.com/ или https://pr-cy.ru/ или через предоставленный Заказчиком доступ к Google Analytics, а также данные о посещаемости для приложения из доступных источников. Данные DAU для приложения предоставляются Заказчиком посредством предоставления доступа к аналитике приложения.
2.13. Показник середньої денної відвідуваності за попередні три повних календарних місяці визначається як середнє арифметичне показників відвідуваності сайту (кількість сеансів) і показників DAU додатку за кожен день за відповідні три місяці (тобто як результат ділення суми сеансів Сайту і показників DAU Додатки за кожен день за відповідні три місяці на суму календарних днів у цих трьох місяцях).2.13. Показатель средней дневной посещаемости за предыдущие три полных календарных месяца определяется как среднее арифметическое показателей посещаемости сайта (количество сеансов) и показателей DAU приложения за каждый день за соответствующие три месяца (то есть как результат деления суммы сеансов Сайта и показателей DAU Приложения за каждый день за соответствующие три месяца на сумму календарных дней в этих трех месяцев).
2.14. Кількість offer id в XML визначається за найбільшою кількістю offer id в XML, за попередні повні три календарних місяці.2.14. Количество offer id в XML определяется по наибольшему количеству offer id в XML, за предыдущие полные три календарных месяца.

3. Обовʼязки Замовника

3. Обязанности Заказчика

3.1. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату відповідно до вимог і в порядку, передбаченому в розділі 5 цього Договору. Обов'язок Замовника по оплаті вважається виконаним з моменту зарахування відповідної суми грошових коштів на рахунок Виконавця.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату в соответствии с требованиями и в порядке, предусмотренном в разделе 5 этого Договора. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на счет Исполнителя.
3.2. Протягом пільгових 14 днів отримання послуг, ознайомитися з послугами на відповідність заявленим Виконавцем можливостям.3.2. В течение льготных 14 дней получения слуг, ознакомиться с услугами на соответствие заявленным Исполнителем возможностям.
3.3. Споживати послуги в межах, передбачених цим Договором без передачі результатів послуг третім особам.3.3. Потреблять услуги в пределах, предусмотренных настоящим Договором без передачи результатов услуг третьим лицам.
3.4. Надавати Виконавцю доступ до інформації по XML з повним описом товарів для індексації. У разі невиконання цього обов'язку, надання некоректних даних або даних не в повному обсязі Виконавець не гарантує належну якість пошуку, а Замовник позбавляється можливості заявляти претензії з цього приводу.3.4. Предоставлять Исполнителю доступ к информации по XML с полным описанием товаров для индексации. В случае невыполнения этой обязанности, предоставления некорректных данных или данных в не полном объеме Исполнитель не гарантирует надлежащее качество поиска, а Заказчик лишается возможности заявлять претензии по этому поводу.

4. Права Замовника

4. Права Заказчика

4.1. Вибрати тарифний план, який відповідає показнику середньої денної відвідуваності за попередні три повних календарних місяці і кількості offer id в XML, отримувати послуги і використовувати результати послуг відповідно до обраного тарифного плану на відповідний оплачений Період.4.1. Выбрать тарифный план, который соответствует показателю средней дневной посещаемости за предыдущие три полных календарных месяца и количеству offer id в XML, получать услуги и использовать результаты услуг в соответствии с выбранным тарифным планом на соответствующий оплаченный Период.
4.2. Змінювати обраний тарифний план з відповідною зміною розміру оплати.4.2. Менять выбранный тарифный план с соответствующим изменением размера оплаты.
4.3. Протягом пільгових 14 днів отримання послуг з моменту укладення Договору відмовитися від подальшого отримання послуг в разі невідповідності послуг заявленому виконавцем опису.4.3. В течение льготных 14 дней получения услуг с момента заключения Договора отказаться от дальнейшего получения услуг в случае несоответствия услуг заявленному исполнителем описанию.
4.4. Відмовитися від продовження Договору з дотриманням термінів і умов, передбачених розділом 8 цього Договору.4.4. Отказаться от продолжения Договора с соблюдением сроков и условий, предусмотренных разделом 8 настоящего Договора.

5. Платежі та порядок розрахунків

5. Платежи и порядок расчетов

5.1. Послуги надаються на умовах попередньої оплати за кожен Період надання послуг. Кожен Період надання послуг (далі - «Період») починається з дня оплати послуг і закінчується того ж числа в наступного місяця.5.1. Услуги предоставляются на условиях предварительной оплаты за каждый Период оказания услуг. Каждый Период оказания услуг (далее – «Период») длится 30 календарных дней.
5.2. Оплата здійснюється нерезидентами України з використанням доларів США, в безготівковій формі шляхом перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунок Виконавця.5.2. Оплата осуществляется с использованием нерезидентами Украины долларов США, в безналичной форме путем перечисления соответствующих сумм денежных средств на счет Исполнителя.
5.3. За місяць надання послуг за тарифним планом «Start» Замовник нерезидент України платить Виконавцю 40 (сорок) доларів США. За місяць надання послуг за тарифним планом «Professional» Замовник нерезидент України платить Виконавцю 110 (сто десять) доларів США.5.3. За месяц предоставления услуг по тарифному плану «Start» Заказчик нерезидент Украины платит Исполнителю 40 (сорок) долларов США. За месяц предоставления услуг по тарифному плану «Professional» Заказчик нерезидент Украины платит Исполнителю 110 (сто десять) долларов США.
5.4. Оплата проводиться за кожен Період на умовах передоплати. Оскільки Замовник може отримати 14 днів пільгового надання послуг, то за умови наявності такого пільгового періоду, перший оплачуваний Період надання послуг починається з п'ятнадцятого дня отримання послуг. При відсутності пільгового періоду, перший оплачуваний Період надання послуг починається з дня оплати послуг. Відповідно ця дата дня місяця датою початку отримання послуг в кожному наступному місяці.5.4. Оплата производится за каждый Период на условиях предоплаты. Поскольку Заказчик имеет право на 14 дней тестового получения услуг, то первый оплачиваемый Период оказания услуг продолжается с пятнадцатого дня получения услуг. Соответственно эта дата дня месяца датой начала получения услуг в каждом следующем месяце.
5.5. Платіж має надійти на рахунок виконавця не пізніше ніж за три дні до закінчення дії попереднього Періоду надання послуг.5.5. Платеж должен поступить на счет Исполнителя не позднее чем за три дня до окончания действия предыдущего Периода оказания услуг.
5.6. Виконавець має право змінювати обраний тарифний план шляхом зміни суми оплати. Така зміна діє з наступного Періоду, а відносини, що виникли до цього моменту, регламентуються на попередніх умовах.5.6. Исполнитель имеет право изменять выбранный тарифный план путем изменения суммы оплаты. Такое изменение действует со следующего Периода, а возникшие до этого момента отношения регламентируются на прежних условиях.

6. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до норм чинного законодавства України та положень цього Договору.6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства Украины и положений этого Договора.
6.2. Якщо Замовник порушив терміни здійснення щомісячної оплати, передбаченої розділом 5 Договору, Виконавець має право зупинити надання послуг до повного погашення заборгованості за весь час прострочення, включаючи період, протягом якого Замовнику не надавались послуги в зв'язку з несплатою.6.2. Если Заказчик нарушил сроки осуществления ежемесячной оплаты, предусмотренной разделом 5 Договора, Исполнитель имеет право остановить оказание услуг до полного погашения задолженности за все время просрочки, включая период, в течение которого Заказчику не оказывались услуги в связи с неуплатой.
6.3. Всі суперечки, пов'язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.6.3. Все споры, связанные с настоящим Договором, решаются путем переговоров между Сторонами.
6.4. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, передбаченому законодавством України.6.4. Если спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке по установленной подведомственности и подсудности такого спора в порядке, предусмотренном законодательством Украины.

7. Форс-мажор

7. Форс-мажор

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання своїх обов'язків, які сталися внаслідок виникнення форс-мажорних обставин: стихійних лих; введення надзвичайного стану; введення воєнного стану, військових дій; терористичних актів; громадських заворушень; революцій; страйків; дій і актів органів державної влади та місцевого самоврядування; зміни законодавства; тимчасове або постійне припинення роботи провайдерів мережі Інтернет.7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение своих обязанностей, которые произошли вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств: стихийных бедствий; введение чрезвычайного положения; введение военного положения, военных действий; террористических актов; общественных беспорядков; революций; забастовок; действий и актов органов государственной власти и местного самоуправления; изменения законодательства; временное или постоянное прекращение работы провайдеров сети Интернет.
7.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, зобов'язана виконати їх в строки, на які було призупинено виконання зобов'язань.7.2. По завершении таких обстоятельств Сторона, не исполнившая свои обязательства, должна выполнить их в сроки, на которые было приостановлено выполнение обязательств.
7.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини в разі, коли вони почалися в момент прострочення нею виконання своїх зобов'язань.7.3. Сторона не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства в случае, когда они начались в момент просрочки ею выполнения своих обязательств.

8. Момент укладення, строк дії та припинення договору

8. Момент заключения, срок действия и прекращения Договора

8.1. Заповнення онлайн-форми на отримання доступу до послуг є акцептом цього Договору на запропонованих умовах і моментом укладання Договору. Здійсненням оплати Замовник додатково підтверджує свою згоду з усіма наведеними в Договорі умовами.8.1. Заполнение онлайн-формы на получение льготного доступа к услугам на 14 дней является акцептом этого Договора на предложенных условиях и моментом заключения Договора. Совершением действий по оплате Заказчик дополнительно подтверждает свое согласие со всеми приведенными в Договоре условиями.
8.2. Строк дії Договору необмежений.8.2. Срок действия Договора не ограничен.
8.3. Дія Договору може бути припинена достроково за домовленістю Сторін.8.3. Действие Договора может быть прекращено досрочно по договоренности Сторон.
8.4. Замовник має право в будь-який час відмовитися від Договору, повідомивши про це Виконавця не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів, за умови відсутності у нього заборгованості за Договором.8.4. Заказчик имеет право в любое время отказаться от Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее чем за 30 (тридцать) дней, при условии отсутствия у него задолженности по Договору.

9. Конфіденційність

9. Конфиденциальность

9.1. Сторони розуміють і погоджуються з тим, що дані, які стали їм відомі в процесі надання послуг за даним Договором, містять конфіденційну інформацію.9.1. Стороны понимают и соглашаются с тем, что данные, которые стали им известны в процессе выполнения работ по данному Договору, содержат конфиденциальную информацию.
9.2. Сторони зобов'язуються вжити всіх заходів для недопущення розголошення конфіденційної інформації третім сторонам, крім випадків правомірного розкриття такої інформації, передбачених чинним законодавством України.9.2. Стороны обязуются принять все меры для недопущения разглашения конфиденциальной информации третьим сторонам, кроме случаев правомерного раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством Украины.
9.3. Виконавець має право згадувати в рекламних цілях найменування Замовника та короткий опис виконаних у нього робіт без додаткового узгодження між Сторонами.9.3. Исполнитель имеет право упоминать в рекламных целях наименование Заказчика и краткое описание выполненных у него работ без дополнительного согласования между Сторонами.

10. Інші умови

10. Другие условия

10.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни і доповнення до умов цього Договору або розірвати Договір в будь-який момент на свій розсуд. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору в мережі Інтернет за адресою https://multisearch.io/, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.10.1. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения к условиям этого Договора или расторгнуть Договор в любой момент по своему усмотрению. Такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Договора в сети Интернет по адресу https://multisearch.io/, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
10.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.

Реквізити Виконавця

Реквизиты Исполнителя

Фізична особа - підприємець
Суботіна Марина Геннадіївна


18018, м. Черкаси, вул. Козацька, буд. 9, кв. 119
ЕДРПОУ 2869006680
Найменування банку, зокрема місце (місто) знаходження JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банку PBANUA2X
IBANCode (UAH) UA453052990000026006001608323
IBANCode (USD) UA353052990000026009031605263
Рахунок у банку-кореспонденті 001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента CHASUS33
Банк-кореспондент JP Morgan Chase Bank, New York, USA
МФО 305299
Физическое лицо-предприниматель
Суботина Марина Геннадиевна


18018, г. Черкассы, ул. Казацкая, д. 9, кв. 119
ЕГРПОУ 2869006680
Наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code банка PBANUA2X
IBANCode (UAH) UA453052990000026006001608323
IBANCode (USD) UA353052990000026009031605263
Счет в банке-корреспонденте 001-1-000080
SWIFT Code банка-корреспондента CHASUS33
Банк-корреспондент JP Morgan Chase Bank, New York, USA
МФО 305299